Søg
Close this search box.

Kan man undvære en udluftning over bygningens tag?

26 september 2023

Kan man undvære en udluftning over bygningens tag..?

Definitioner fra DS 432:

Vakuumventil: Ventil, der åbner for lufttilførsel, hvis der er undertryk i ledningen.
Udluftning: Anordning, der sikrer lufttilførsel til udluftningsledning.
Udluftningsledning: Ledning, der tilfører luft udefra til afløbsledninger. Ledningen fører ikke afløbsvand.
Ventilationsledning: Ledning, der ventilerer, gennemlufter, dele af en afløbsinstallation og/eller et hovedafløbssystem.
Når vi i det følgende omtaler udluftning, mener vi ventilation, altså noget der kan puste og suge. 

Fakta:

a) En vakuumventil bliver ofte fejlagtig benævnt som en udluftningsventil.

b) En vakuumventil kan aldrig erstatte en ventilation af afløbsinstallationer, da vakuumventilen kun kan suge luft ind.

c) En udluftet ledning skal altid føres op over bygningens tag.

d) En vakuumventil er kun en nødventil.

Vakuumventiler sikrer mod undertryk. De kan ikke benyttes, hvis der forekommer overtryk i systemet f.eks. som følge af opstemning.
I blinde det vil sige, ikke udluftede ledninger, kan tryksvingninger være til stor ulempe. Der er derfor udformet særlige dimensioneringsregler for sådanne ledninger. Se afløbsnormen

Udluftninger er også vigtige for hovedafløbssystemet

Nye tiders tiltag med vandbesparelser, har medført stigende afløbstekniske problemer, bl.a. med meget tilstoppede kloakledninger, dels i husene men desværre også i gadekloakkerne. Dette medfører at der sker en vis forrådnelse der danner gasarter, der kan medføre et overtryk i kloaknettet, som derfor kræver en “gammeldags” ventilation eller udluftning over bygningens tag.

Ifølge DS 432 ” Norm for afløbsinstallationer”, skal spildevandsledninger i jord være udluftede i fornødent omfang. Den stedlige bygningsmyndighed kan derfor stille krav om at afløbsledninger i visse bygninger skal være frit udluftet.

Når der forekommer aflejringer af organisk stof i ledningerne, og dette går i forrådnelse, udvikles svovlbrinte, en ubehagelig, og giftig luftart, der udover at forårsage tæringer, også medvirker til at skabe et overtryk i kloakkerne. Dette overtryk kan give problemer i husenes faldstamme systemer, hvor spildevandet ikke bliver afledt med den forventede hastighed.

Det medfører:

  • At vandlåse ofte stopper til.
  • At der opstår vakuum lignende tilstande i husets kloakker, dvs. væsken i vandlåsene står og “gynger” op og ned.
  • At der kommer lugtproblemer i husets installationer.

Dette overtryk kan udlignes gennem ejendommens udluftninger, der er særlig virksomme, idet bygningsvarmen fremkalder en slags skorstenstræk, som sætter gang i ventilationen og bevirker en luftudskiftning i gadeafløbssystemet.

Det er derfor vigtigt at man er opmærksom på at udlufte den rigtige faldstamme. Det skal altid være den faldstamme der er tættest på hovedkloakken eller brønden, altså den 1. faldstamme.

Det er desværre ikke ualmindeligt at det ofte er den bagerste faldstamme, der bliver ført over tag, men det er fra før man opfandt vakuumventilerne.
Det er vores anbefaling at man tilstræber at udlufte faldstammen over tag, på det hus der ligger nærmest hovedkloakken i et villakvarter og anden lav bebyggelse og derefter ca. hvert 5. hus.

 Det samme gør sig gældende ved etageejendomme hvor det igen skal være den 1. faldstamme der skal udluftes og derefter hver 5. faldstamme.
De øvrige faldstammer kan så forsynes med en vakuumventil.
Læs også hvad der står i normen DS 432 og i ETA-VA godkendelsens gældende bestemmelser.

 Hvor der står: “Anvendelse af vakuumventiler tillades kun i de tilfælde, hvor den stedlige bygningsmyndigheds krav om nødvendig udluftning af hovedkloaksystemet er opfyldt.”

Udluftningen skal udformes på en sådan måde at ledningssystemet kan udluftes effektivt. Dette betyder at udluftningsledningen ikke må/bør være længere end ca 15-20 meter. Der må ikke være mere end ca. 3-4 retningsændringer inklusiv retningsændringer på den stående udluftningsledning.

Dimensionen på udluftningsledningen, der føres op gennem huset, bør mindst svare til en indvendig diameter på 96 mm. Overgangen mellem den stående og den liggende ledning bør udføres med 2 stk. 45º bøjninger med et lige stykke på 300 mm imellem bøjningerne.

Udluftningsledninger skal/bør munde ud i det fri. Hvis man i dag vil undgå problemer med husenes afløbstekniske problemer, i disse vandspare tider. Man bør tænke på hvordan man udluftede huse for 30-40 år siden.

Af Lars Konradsen
Afløbstekniker
www.afloebsteknikeren.dk